NaslovnaEnglishMapa webaKontakti
HEP-Proizvodnja d.o.o.
   
 
 

O nama


HEP Proizvodnja d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću, s ishođenim dozvolama za obavljanje dviju energetskih djelatnosti: proizvodnju električne energije i proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave gradova Zagreba, Osijeka i Siska.

U  2015. godini ukupno je u elektranama HEP Proizvodnje d.o.o. proizvedeno  7,535 TWh električne energije ne uključujući proizvodnju bloka B na lokaciji TE Plomin u iznosu od 1,295 TWh (u hidroelektranama  5,673 TWh ili 75,3 %, a u termoelektranama i termoelektranama toplanama 1,862 TWh ili 24,7%posto.

U odnosu na planiranu proizvodnju iz elektroenergetske bilance (EEB), HE su proizvele 18,9% više, a TE i TE-TO 20,4% više električne energije od planirane.

Osim proizvodnje ostvarene u objektima u vlasništvu HEP Proizvodnje, ostvarena je proizvodnja i u TE Plomin d.o.o. (do 28. svibnja 2015. društvo u suvlasništvu RWE-a i HEP-a, sada u potpunom vlasništvu HEP-a d.d.).

 

Ostvarena godišnja proizvodnja (GWh)

proizvodnja


U 2015. godini za potrebe crpnog rada reverzibilnih elektrana potrošeno je 235,6 GWh električne energije od toga 232,6 GWh za potrebe crpnog rada RHE Velebit. Približno 20 GWh potrošeno je za potrebe kompenzatorskog rada RHE Velebit. Također u 2015. godini za potrebe elektrana u nadležnosti HEP-Proizvodnje je preuzeto približno 4 GWh iz distribucijske mreže temeljem Ugovora o opskrbi električnom energijom s HEP-Opskrbom d.o.o.

Iz TE-TO u nadležnosti HEP-Proizvodnje isporučeno je 1,541 TWh ogrjevne topline i 734.568 tona tehnološke pare, odnosno sveukupno 2,115 TWh toplinske energije. U odnosu na plan potreba HEP-Toplinarstva, ostvarenje isporučene ogrjevne topline na pragu TE-TO iznosi 90,4% plana. Također u odnosu na plan potreba HEP-Toplinarstva za 2015. godinu, ostvarenje isporučene tehnološke pare na pragu TE-TO iznosi 83,3% plana. Usporedba podataka za temperaturno slične dane tijekom ogrjevne sezone 2015./2016. u odnosu na ogrjevnu sezonu 2014./2015.g. ukazuje na trend smanjenja potreba za proizvodnjom toplinske energije. Ostvareno smanjenje potreba za proizvodnjom toplinske energije u usporedivim temperaturnim danima iznosi približno 10%.

Za 2015. godinu na razini EES-a RH ostvarena je ukupna potreba za električnom energijom u iznosu od 18,816 TWh, što predstavlja povećanje od 7,61% u odnosu na EEB za 2015. godinu. Gubici u prijenosnoj mreži iznosili su 693 GWh, a gubici distribucijske mreže iznosili su 1.295 GWh. Ukupna potrebe HEP-a za električnom energijom na razini EES-a RH iznosile su 16,489 TWh što je 12,41% više u odnosu na plan iz bilance za 2015. godinu. Uslijed smanjenja udjela industrije u dnevnom dijagramu opterećenja, kao i povećanja udjela vjetroelektrana u proizvodnji, oblik dnevnog dijagrama proizvodnje i potrošnje je pogoršan, s izravnom posljedicom na ekonomičnost i varijabilnost pogona HEP-ovih elektrana. Pojačan je trend značajnijeg smanjenja proizvodnje na blokovima A i B u TE Plomin, kao i povećanje korištenja crpnog rada RHE Velebit tijekom razdoblja nižih opterećenja sustva.

Gotovo sve potrebe Hrvatskog operatora prijenosnog sustava RH (HOPS d.o.o.) za pomoćnim uslugama (sekundarna i tercijarna regulacija, regulacija napona, crni start, otočni pogon) uredno su izvršene zadovoljavajućom razinom pogonske spremnosti i angažiranosti HEP-ovih elektrana. Potrebe konzuma centraliziranih toplinskih sustava (CTS) grada Zagreba, Osijeka i Siska uredno su podmirene uz značajniji doprinos smanjenju varijabilnih troškova u TE-TO kojima gospodari HEP-Proizvodnja.

HEP-Proizvodnja je madatorni pružatelj pomoćnih usluga Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava (HOPS d.o.o.) za potrebe urednog vođenja EES-a RH te uredno izvršava predmetne obveze koje su regulirane Ugovorom, odnosno zahtijevanim količinama i klasificiranim jediničnim cijenama snage i radne energije te cijenama regulacijske jalove energije i sposobnosti crnog starta i otočnog pogona. 

Proizvodne jedinice koje sudjeluju u pružanju regulacijske rezerve za potrebe sustava automatske sekundarne regulacije tijekom 2015. godine ostvarile su 889.280 MWh (ili ≈ 90% potreba HOPS-a za rezervom snage, dok je kroz aktivacijsku energiju sekundarne regulacije proizvedeno 159,71 GWh električne energije za podizanje, odnosno 109,99 GWh električne energije za spuštanje. Za tercijarnu regulaciju za uravnoteženje sustava HEP-Proizvodnja osigurala je 2.078.210 MW ( ≈ 99% potreba HOPS-a) tercijarne rezerve snage, dok je za tercijarnu regulaciju za sigurnost sustava bilo osigurano 1.572.600 MW (≈ 100% potreba HOPS-a) rezerve snage. Kroz tercijarnu regulacijsku energiju proizvedeno je 131.860 MWh električne energije za podizanje, odnosno 132.500 MWh električne energije za spuštanje. Za potrebe regulacije napona i jalove snage agregati RHE Velebit su tijekom 2015. radili u kompenzatorskom radu ukupno 5.622 sata. Uz spomenute, proizvodne jedinice HEP-Proizvodnje tijekom 2015. godine pružale su HOPS-u još i pomoćne usluge crnog starta i otočnog pogona.

U 2015. godini je ishođen je status povlaštenog proizvođača i za HE Lešće te je ishođeno prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača za kombi-kogeneracijsko postrojenje bloka L u TE-TO Zagreb.

Svi postojeći termoenergetski objekti HEP-Proizvodnje d.o.o. nazivne toplinske snage veće od 50 MWt ishodili su OKOLIŠNE DOZVOLE, koje su ujedno i uvjet za rad postrojenja, odnosno proizvodnju električne i toplinske energije sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša. Rješenja o ishođenim okolišnim dozvolama nalaze se na stranicama MZOIE.

U HEP-Proizvodnju d.o.o. je uveden integriran sustav upravljanja okolišem, kvalitetom i energijom sukladno međunarodnim norama ISO 14001:2015 i ISO 9001:2015 i ISO 50001:2011 . Politika upravljanja kvalitetom i okolišem nalazi se ovdje.

Certifikat Certifikat Certifikat
 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe , Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 61 71 084 , fax: + 385 1 61 72 016