NaslovnaEnglishMapa webaKontakti
HEP-Proizvodnja d.o.o.
   
 
 

Glavna HE Vinodol


Sušik 15, 51243 Tribalj
tel. 051 40 80 22,
fax: 051 40 80 01
     


Hidroenergetski sustav Vinodol koristi vodnu snagu sa slivnih područja Lokvarke (sa Križ potokom) i Ličanke (akumulacije Bajer, Lepenica i Potkoš) te još nekoliko manjih potoka. Premda nije riječ o velikom slivnom području (približno 80 km2), energetsku vrijednost ovog sustava omogućuje činjenica da se to područje nalazi na visini većoj od 700 m i da je bruto pad na HE Vinodol 658 m, što je jedan od najviših ostvarenih padova na hidroenergetskim postrojenjima u Europi. Izgradnja objekata započeta je 1939., a sustav je u pogonu od 1952. godine. U cilju povećanja proizvodnje, u sustav je 1985. uključena i RHE Lepenica.

Glavni dijelovi HES Vinodol su pregrada i akumulacija Lokvarka, CHE Fužine, pregrada i akumulacija Bajer, pregrada i akumulacija Lepenica, RHE Lepenica, CS Križ, CS Lič, akumulacija i pregrada Potkoš,cjevovod Potkoš-CS Lič, tunel Lokvarka-Ličanka, spojni tunel Križ, cjevovod Lič (stari i novi), tunel Kobiljak-Razromir, tlačni cjevovod HE Vinodol, strojarnica HE Vinodol.

Napomena: U okviru Glavne HE Vinodol se organizacijski nalaze HE Rijeka i HE Zeleni Vir, premda nisu u istom hidrotehničkom sustavu.

CHE Fužine , RHE Lepenica i HE Zelani Vir organizacijski formiraju HE Gorski Kotar.

Direktor: Boris Glavan.


Elektrana Tip
HE Vinodol 90 MW Akumulacijska
CHE Fužine 4,6/(-5,7) MW Crpna
RHE Lepenica 0,8/(-1,2) MW Reverzibilna
HE Zeleni Vir 1,7 MW Protočna

Godišnja proizvodnja 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
HE Vinodol 190,4 GWh 97,890 GWh 123 GWh 194 GWh 224,5 GWh 91 GWh
CHE Fužine 5,9 GWh 3,227 GWh 1.8 GWh 5,778
GWh
6
GWh
0
GWh
RHE Lepenica 0,7 GWh 0,239 GWh 0.4 GWh 0.566 GWh 0.6 GWh 0 GWh
HE Zeleni Vir 8,4 GWh 5,2
GWh
6.7
GWh
8,43
GWh
10,5
GWh
6,6
GWh
UKUPNO HES Vinodol: 205,5 GWh 106,562 GWh 133
GWh
208,77
GWh
241
GWh
98
GWh

Agregati
HE Vinodol
Tip Godina
izgradnje
A 30 MW PELTON 1952./2003.
B 30 MW PELTON 1952./2003.
C 30 MW PELTON 1952./2003.

 

HE Vinodol
Opći podaci:

 • položaj: područje Županije primorsko-goranske, u mjestu Tribalj
 • tip: visokotlačna akumulacijska derivacijskog tipa
 • godina početka pogona: 1952.

Energetski podaci:

 • instalirani protok: Qi = 16,7 m3/s
 • srednji bruto pad: H = 658,50 m
 • srednji neto pad: H = 648 m
 • instalirana snaga: 94,5 MW (3 agregata x 2 turbine x 15,75 MW)
 • maksimalna ostvarena godišnja proizvodnja: (1976.-2006.) Emax = 197 GWh

HE Rijeka
Opći podaci:

 • položaj: područje Županije primorsko-goranske na rijeci Rječini
 • tip: protočna
 • ukupna snaga: 36,8 MW
Energetski podaci:
 • instalirani protok: Qi = 21 m3/s (2x10,5)
 • neto pad: H = 212,7 m
 • instalirana snaga: 36,8 MW (2x18,4 MW)
 • maksimalna godišnja proizvodnja: Emax = 141 GWh (2010.)
godišnja proizvodnja 2010. (na pragu) 2011. (na pragu ) 2012. (na pragu ) 2013. (na pragu ) 2014. (na pragu ) 2015. (na pragu )
električna energija 141
GWh
53
GWh
78,4
GWh
115,5
GWh
112
GWh
55
GWh

agregat tip godina izgradnje
A1 18,4 MW Francis vertikalni 1968.
A2 18,4 MW Francis vertikalni 1968.

 

HE Gorski Kotar

CHE Fužine

Opći podaci:

 • položaj: područje Županije primorsko-goranske, pokraj mjesta Fužine
 • tip: crpna
 • godina početka pogona: 1957. CHE Fužine


Energetski podaci:

 • instalirani protok: Qi = 9,9 m3/s
 • srednji neto pad: H = 49 m
 • instalirana snaga: 4,6 MW (turbinski rad) - 5,7 MW reverzibilno
 • snaga motora: 4,8 MVA (crpni rad)


CHE LepenicaRHE Lepenica
Opći podaci :

 • položaj: područje Županije primorsko-goranske, pokraj mjesta Fužine
 • tip: reverzibilna
 • godina početka pogona: 1985.

Energetski podaci:

 • instalirani protok: Qi = 6,2 m3/s u turbinskom radu, 5,3 m3/s u crpnom radu
 • nazivni pad: H = 17,95m (tubina)
 • srednji neto pad  H= 12,22 m
 • nazivni napor: H = 15,00 m (crpka)
 • instalirana snaga: 0,8 MW (turbinski rad) - 1,2 MW reverzibilno
 • instalirana snaga crpke: 1,25 MWCHE Zeleni VirHE Zeleni Vir
Opći podaci:

 • položaj: na potoku Curak, kod Skrada
 • tip: derivacijska, protočna
 • godina početka pogona: 1921.
Energetski podaci :
 • instalirani protok: Qi = 4,4 m3/s
 • neto pad: H = 50 m
 • instalirana snaga: 1,7 MW (0,9 + 0,8)
 • srednja godišnja proizvodnja: Esr = 7,7 GWh
 • maksimalna ostvarena godišnja proizvodnja: (1976.-2006.) Emax = 9,4 GWh ('84)
 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe , Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 61 71 084 , fax: + 385 1 61 72 016